Privacyverklaring

De Privacy Verklaring van Claire

Laatst bijgewerkt in juli 2022.

Artikel 1. Toepasbaarheid

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking en overdracht van Persoonsgegevens door Claire BV (hierna “Claire”), met maatschappelijke zetel te Scheldestraat 113, 9240 ZELE, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0771.473.860 (“Claire BV”). Door gebruik te maken van de Website of door ons Persoonsgegevens te verstrekken, gaat de Klant expliciet akkoord met de wijze van verwerking en verzameling door Claire van zijn/haar Persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Artikel 2. Onderwerp

Deze Privacyverklaring bevat belangrijke informatie met betrekking tot de volgende zaken:

 • Persoonsgegevens die we van u verzamelen en voor welk doel; via onze website claire-co2.com;
 • de maatregelen om de veiligheid van uw Persoonsgegevens te waarborgen;
 • en uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

 

Claire bevestigt uitdrukkelijk dat alle Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot op de verwerking van persoonsgegevens en op het vrije verkeer van dergelijke gegevens (“Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG”). Alle termen met een hoofdletter die niet in deze Privacyverklaring zijn gedefinieerd, hebben de betekenis zoals uiteengezet in de AVG.

Artikel 3. Persoonsgegevens

Door de website of het platform te gebruiken, verzamelt en verwerkt Claire uw gegevens. Sommige elementen kunnen in aanmerking komen als Persoonsgegevens. Claire verzamelt Persoonsgegevens via de volgende kanalen:

 • Persoonsgegevens die u zelf hebt verstrekt via invoer op de Website claire-CO2.com: bijvoorbeeld contactgegevens bij het abonneren op een nieuwsbrief;
 • Persoonsgegevens verzameld door Claire door het gebruik van de Website: bijvoorbeeld door het gebruik van cookies.
 • Claire kan de volgende Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring:
  • naam;
  • contactgegevens (zoals adres, e-mailadres en telefoonnummer);
  • technische gegevens (zoals IP-adres);
  • commerciële gegevens (bv. factuurgegevens, adres, bankrekeningnummer);
  • boekhoudkundige gegevens en andere gerelateerde financiële gegevens.

 

Claire zal uw Persoonsgegevens opslaan en verwerken op servers in de Europese Economische Ruimte.

Artikel 4. Doel van de verwerking

Claire verwerkt uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden als Verwerkingsverantwoordelijke:

 • Administratie met betrekking tot evenementen van Claire en gerelateerde diensten;
 • Direct marketing via andere kanalen: Claire kan uw Persoonsgegevens verwerken om u op de hoogte te houden van haar evenementen en haar diensten. U geeft expliciet toestemming voor deze specifieke verwerking die u op elk moment op eerste verzoek kunt intrekken;
 • Technische ondersteuning en monitoring van uw gebruik van de Website om uw gebruikerservaring te verbeteren en om onze Website te verbeteren.

 

Artikel 5. Beveiliging

Claire zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen die nodig zijn voor de bescherming van de Persoonsgegevens tegen onopzettelijke of ongeoorloofde vernietiging, tegen onopzettelijk verlies, alsook tegen de wijziging van of toegang tot, en elke andere verboden verwerking van de Persoonlijke gegevens. Deze maatregelen zorgen voor een passend beveiligingsniveau.

Artikel 6. Rechten van de betrokken persoon

Recht op inzage

Als u uw Persoonsgegevens die zijn verwerkt door Claire wilt inzien of als u vragen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens, heeft u het recht om uw recht op inzage uit te oefenen. Claire zal u dan informatie verstrekken over de Persoonsgegevens die worden verwerkt en over de bron van dergelijke Persoonsgegevens.

Recht op rectificatie of verwijdering

U heeft het recht om ons kosteloos te verzoeken om eventuele onjuiste Persoonsgegevens te corrigeren als dergelijke Persoonsgegevens onvolledig of onnauwkeurig zouden zijn. U hebt het recht om te verzoeken om verwijdering van uw Persoonsgegevens door Claire.

Recht op kosteloos bezwaar

U hebt het recht om te allen tijde en zonder enige motivering bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Overige rechten

U heeft het recht om al uw Persoonsgegevens op te vragen in een gestructureerd en algemeen aanvaard bestandsformaat. U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien de verwerking van uw Persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke regelgeving.

Elk verzoek om uw bovengenoemde rechten uit te oefenen of elke andere vraag met betrekking tot deze Privacyverklaring zal worden gericht aan info@claire-co2.com.

Artikel 7. Vrijgave van Persoonsgegevens

Voor bepaalde doeleinden kan het nodig zijn dat Claire uw Persoonsgegevens met derden deelt. U geeft daarom uw uitdrukkelijke toestemming om uw Persoonsgegevens te delen zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Verwerkers en sub-processors van Claire handelen altijd onder onze verantwoordelijkheid en in overeenstemming met een tussen Claire en haar (sub) verwerkers gesloten verwerkersovereenkomst.

Anders dan zoals uiteengezet in Artikel 4, zal Claire uw Persoonsgegevens nooit delen met of verkopen aan derden voor commerciële doeleinden.

Artikel 8. Voorwaarden

Claire bewaart en verwerkt uw Persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring totdat u uw toestemming intrekt om Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Artikel 9. Updates van wijzigingen in de Privacyverklaring

Claire heeft het recht om deze Privacyverklaring af en toe te herbekijken en te wijzigen om ons in staat te stellen uw Persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan hierin vermeld.

Als Claire uw Persoonsgegevens op een andere manier zou verwerken dan vermeld op het moment van het verzamelen van de Persoonsgegevens, zullen wij u een kennisgeving op onze Website sturen om aan te geven dat de Privacyverklaring is gewijzigd of bijgewerkt. U heeft dan de mogelijkheid om uw toestemming in dit opzicht terug te trekken.

Artikel 10. Cookies

Door gebruik te maken van de Website worden bepaalde Persoonsgegevens verwerkt die automatisch worden verzameld middels het gebruik van cookies zoals IP-adres, type browser en besturingssysteem, het aantal keer dat u de website bezocht en de pagina’s die u bezocht. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de Website te verbeteren en worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Daarnaast gebruikt Claire de volgende cookies van derde partijen op de Website:

 • Google Analytics: Claire houdt alleen geanonimiseerde IP-adressen bij in de context van Google Analytics. Meer informatie over hoe Google uw gegevens gebruikt, vindt u in de Google Privacy & Voorwaarden.
 • LinkedIn (analyse): Claire gebruikt LinkedIn om te communiceren en om de effectiviteit van campagnes te meten. Meer informatie vindt u in het Cookiebeleid van LinkedIn.
 • Facebook (analyse): Claire gebruikt Facebook om te communiceren en om de effectiviteit van campagnes te meten. Meer informatie vindt u in het Cookiebeleid van Facebook.

 

Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@claire-CO2.com. Voor bijkomende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kan je contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (telefoon: 02274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be, website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)